Veelgestelde vragen

Hier vind u de antwoorden op veelgestelde vragen rondom BHV

Wat is BHV?

De afkorting BHV betekent bedrijfshulpverlening. Dit is de hulp die wordt verleend bij incidenten binnen het bedrijf, die de gezondheid en de veiligheid van aanwezigen bedreigen.

Is BHV verplicht?

Elke werkgever heeft een algemene zorgplicht ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. De werkgever moet de arbeid, de arbeidsomgeving en de arbeidsmiddelen zo organiseren dat een werknemer geen schade lijdt tijdens zijn of haar werk (artikel 658 lid 1 boek 7 Burgerlijk Wetboek). Een onderdeel van deze zorgplicht is het organiseren van BHV. In het kader van BHV moet de werkgever doeltreffende maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Hiernaast moet de werkgever doeltreffende verbindingen onderhouden met de professionele hulpverleningsdiensten (artikel 3 lid 1e Arbeidsomstandighedenwet).

Moet een klein bedrijf ook over BHV beschikken?

Ja, elke werkgever is verplicht om BHV te organiseren. In kleine bedrijven kan de werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. In deze situatie moet hij wel een BHV'er aanwijzen om hem bij afwezigheid te vervangen zodat kan worden voldaan aan de eis dat er altijd een BHV'er aanwezig moet zijn.

Hoe bereken ik het aantal BHV-ers

Het aantal BHV'ers is niet wettelijk vastgelegd. De werkgever moet op basis van de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) het juiste aantal BHV'ers vaststellen.

Welke taken heeft een BHV'er?

De taken van de BHV'er(s) houden in ieder geval in:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting (artikel 15 lid 2 Arbeidsomstandighedenwet)

Wat voor certificaat krijg ik?

Wanneer de BHV cursus gevolgd is en door de deelnemer met goed gevolg af is gesloten, zal de deelnemer aansluitend het BHV diploma ontvangen. De deelnemers dienen tijdens de BHV cursus kenbaar te maken dat zij een goede kennis hebben van wat er dient te gebeuren tijdens bepaalde calamiteiten en daar ook daadwerkelijk naar kunnen handelen. Tijdens de BHV cursus zal de docent bepalen of de deelnemers over voldoende kennis beschikken. Indien dit het geval is zullen de deelnemers het BHV diploma uitgereikt krijgen, samen met een BHV pas die ze bij zich dienen te dragen.

Hoe vaak moet ik een herhalingscursus volgen?

De geldigheid van het BHV diploma bedraagt 1 jaar. Om ervoor te zorgen dat de geldigheid verlengd kan worden, wordt er aangeraden minimaal eens per jaar de BHV herhalingscursus te volgen. Het BHV diploma wordt na iedere herhalingscursus verlengd als de deelnemers weer goed op de hoogte zijn van de benodigde kennis.