Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen mijnbhv.training en de opdrachtgever.

Artikel 2. Inschrijving

 • 1. U plaatst online een aanmelding bij mijnbhv.training. Dit doet u in een beveiligde omgeving te herkennen aan het slotje in de adresbalk.
 • 2. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor de inschrijving en niet voor andere doeleinden.

Artikel 3. Offerte

 • 1. De offerte is 14 dagen geldig.
 • 2. De bedragen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • 1. mijnbhv.training zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft mijnbhv.training het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan mijnbhv.training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mijnbhv.training worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mijnbhv.training zijn verstrekt, heeft mijnbhv.training recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • 4. mijnbhv.training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat mijnbhv.training is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 5. Deelname aan de cursussen geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 5. Geheimhouding

 • 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Opzegging/annulering

 • 1. Bij onvoldoende aanmeldingen of afmeldingen voor een cursus heeft mijnbhv.training altijd het recht een cursus te annuleren en te verplaatsen.
 • 2. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen per e-mail of schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 14 dagen voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd of zonder afmelding.
 • 3. Als in geval van ziekte of sterftegeval de deelnemer niet kan deelnemen aan een cursus, heeft hij/zij binnen 4 weken de kans de cursus te volgen op een willekeurige cursuslocatie van mijnbhv.training in Nederland. Gebeurt dit niet binnen deze termijn, is de opdrachtgever of deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 7. Betaling

 • 1. Betaling, van onlineaanmeldingen en in-company cursussen, dient te geschieden vooraf via iDeal of overboeking. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • 2. De factuur is conform prijs aanmeldingsformulier website of opdrachtbevestiging ongeacht of er één of meerdere deelnemers om welke redenen dan ook niet aanwezig zijn.
 • 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.
 • 4. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan mijnbhv.training de vordering ter incasso uit handen geven.

Deze voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 16 juni 2020